Gebelik Öncesi Doğum Korkusu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Uçar, T., ve Timur-Taşhan, S.(2017).Gebelik Öncesi Doğum Korkusu Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Kadın ve erkeklerde geçerlik ve güvenirlik çalışması. ACU Sağlık Bil Dergisi. https://doi.org/10.31067/0.2018.43

Sorumlu Yazar: 
Tuba Uçar
Geçerlik: 

Araştırmada KGÖ-DKÖ’nün KMO örneklem uygunluk katsayısı 0.904 ve Barlett’s Testi’nin χ2 değeri 262.8 (p=0.000) olarak bulundu. EGÖ-DKÖ’nün KMO örneklem uygunluk katsayısı 0.874 ve Barlett’s Testi’nin χ2 değeri 175.2 (p=0.000) olarak bulundu. Bulunan sonuçlar her iki örneklem büyüklüğünün faktör analizi için yeterli ve uygun olduğunu göstermektedir. Ölçeğin yapı geçerliği çalışmasında yapılan AFA sonucunda, KGÖ-DKÖ’nün faktör yükü değerlerinin 0.54 ile 0.83 arasında olduğu, toplam varyansın %63.366’sını açıkladığı, EGÖ-DKÖ’nün faktör yükü değerlerinin 0.44 ile 0.76 arasında olduğu ve toplam varyansın %53.501’ini açıkladığı belirlendi (Tablo 2). Böylece 10’ar maddelik tek boyutlu KGÖ-DKÖ ve EGÖ-DKÖ elde edildi. Ölçeğin DFA çalışmaları için ikinci bir uygulama sonrası 130 erkek ve 130 kadın öğrenciden toplanan veriler kullanıldı. DFA sonucunda tek boyutlu EGÖ-DKÖ modelinin uyum indeksi değerleri χ2 =58.049, sd=35, χ2 /sd=1.6, RMSEA=0.07, GFI=0.92, CFI=0.93 ve IFI=0.94 olarak saptanmıştır. EGÖ-DKÖ’nün faktör yükleri 0.43-0.71 arasında değişmektedir. KGÖ-DKÖ modelinin DFA’ya ilişkin uyum indeksi değerleri χ2 =132.338, sd=35, χ2 /sd=3.78 RMSEA=0.14, GFI=0.83, CFI=0.87 ve IFI=0.87 olarak bulunmuştur. KGÖ-DKÖ’nün faktör yükleri 0.47-0.88 arasında sıralanmaktadır. Model açısından RMSEA, GFI, CFI ve IFI için iyi uyum görülmemektedir. İfade eleme ve artık değerler incelenmiş, yüksek düzeyde hatalı bir değişkene rastlanmamıştır. Uyum iyiliği indekslerinin büyük kısmı kabul sınırları içerisinde olduğundan herhangi bir değişken modelden çıkarılmamış sadece bazı değişkenler arası kovaryanslar oluşturulmuştur. Ölçüm modeli değiştirilerek tekrar DFA uygulanmış ve uyum indeksi değerleri χ2 =30.739, sd=29, χ2 /sd=1.06 RMSEA=0.02, GFI=0.95, CFI=0.99 ve IFI=0.99 olarak bulunmuştur. KGÖ-DKÖ’nün faktör yükleri 0.44-0.88 arasında sıralanmaktadır (Tablo 3). Bu ölçüm modelinin verilere daha iyi uyum sağladığı tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach’s alfa değeri 0.86’dır (19).

1m: Doğum ağrısının çok şiddetli olacağından endişe duyuyorum.
10 madde

Derecelendirme: 
6’lı likert (1=kesinlikle katılmıyorum-6=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: