Fizik Eğitiminde Teknoloji Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Erdem, A., ve Uzal, G. (2018). Ölçek geliştirme çalışması-I: Fizik eğitiminde teknoloji kullanımına yönelik öğrenci görüşleri. Journal of Human Sciences, 15(1), 509-526.

Sorumlu Yazar: 
Aytekin Erdem
Geçerlik: 

Ölçekte yer alan maddelerin faktör yükleri 0.482 ile 0.820 arasında değişmektedir. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda uyum indeksleri GFI=0.95, AGFI=0.93, NFI=0.97, NNFI=0.98, CFI=0.98, RMSEA=0.06 olarak
bulunmuştur. Elde edilen değerler, ölçek maddelerinin iyi bir uyuma sahip olduğunu göstermektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlılığını belirlemek için Cronbach Alpha katsayıları hesaplanmış olup; birinci alt boyut için 0.86,
ikinci alt boyut için 0.78 ve tüm ölçek için 0.89 olarak bulunmuştur. Bu çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda hazırlanan ölçeğin; lise öğrencilerinin fizik eğitiminde teknoloji kullanımına yönelik görüşlerinin saptanmasında
kullanılabilmek üzere geçerli ve güvenilir bir araç olduğu anlaşılmaktadır. Geliştirilen ölçeğin, aynı zamanda Kimya ve Biyoloji eğitiminde de kullanılabileceği önerilmektedir.

1.faktör altında 10, 2.faktör altında ise dört olmak üzere toplam 14 maddeden oluşmaktadır.
Örnek maddeler:
Laboratuarda yapılamayan deneylerin anlaşılmasına katkısı olur
Bilimsel düşünme becerilerimi geliştirmeme katkısı olur
Konuları kısa sürede öğrenmeme olumlu etkisi vardır

Derecelendirme: 
1 “kesinlikle katılmıyorum”, 2 “katılmıyorum”, 3 “fikrim yok”, 4 “katılıyorum”, 5 “tamamen katılıyorum” , olumsuz soru maddelerinde ise 1 “kesinlikle katılıyorum”, 2 “katılıyorum”, 3 “fikrim yok”, 4 “katılmıyorum”, 5 “kesinlikle katılmıyorum”
İletişim: