Fizik Laboratuarına Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tanrıverdi, G., ve Demirbaş, M. (2012). Fizik Laboratuarına Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 83-101.

Sorumlu Yazar: 
Gülşah Tanrıverdi
Geçerlik: 

Ölçeğe yapılan analizler sonucunda Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı .82 ve Bartlett testi anlamlı bulunmuştur (X²=1247,642, df=351, p=.000<.001). KMO’nun .60’dan yüksek, Bartlett testinin anlamlı çıkması verilerin faktör analizi için uygunluğunu göstermektedir (

Güvenirlik: 

Ölçümlerin güvenirliğinin yüksek olması demek ölçümlerinizdeki tesadüfi hataların az olması demektir. Ölçümlerimizde hata az veya ölçümlerimiz gerçeğe daha yakın oldukça güvenirliği yüksek olur

Ölçek 27 madde 6 faktörden oluşmaktadır
Faktör: Derste Uygulanan Yöntem ve Teknikler :Fizik laboratuvarında deney konularına göre farklı öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılmasını isterim.
:Derse Karşı Öğretmenin Tutumu: 17. Laboratuvardaki öğretmenin tutumu laboratuvara karşı olan tutumumu etkiler.
Laboratuvardaki Teknik İmkanlar :laboratuvarda yaparak yaşayarak deneyleri yapmanın daha kalıcı olduğunu düşünüyorum
Dersi Günlük Hayatla İlişkilendirme: Öğrendiğim teorik bilgileri laboratuar ortamında gerçek hayatla ilişkilendirdiğimde daha kalıcı olduğunu düşünürüm
Derse Karşı Öğrencinin Kişisel Tutumları :12. Orta öğretimden gelen ön yargılarımı kıramadığım için, laboratuara karşı olumsuz tutum içerisindeyim
Alan Bilgisi: 6. Laboratuarda deneyle ilgili teorik bilgimde eksiklik olduğunda o deneyi yapmaktan hoşlanmam

Derecelendirme: 
5 li likert tipi “(1) kesinlikle katılmıyorum”, (2) “katılmıyorum”, (3) “kararsızım”, (4) “katılıyorum” ve (5) “kesinlikle katılıyorum”
İletişim: