Fizik Dersi Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aydın Gürler, S., & Baykara, O. (2020). Development of an attitude scale for physics courses and a review of student attitudes. Journal of Baltic Science Education, 19(1), 6-24. https://doi.org/10.33225/jbse/20.19.06

Sorumlu Yazar: 
Sümeyye Aydın Gürler
Geçerlik: 

Geliştirilen ölçeğin geçerlilik çalışmasında, kapsam, görünür (yüzeysel) ve yapı geçerliliği incelenmiştir. Ölçeğin kapsam ve görünür (yüzeysel) geçerliliğini sağlamak için uzman görüşüne başvurulmuştur. Ölçeğin yapı geçerliliğini ölçmek için ise faktör analizi yapılmıştır. Çalışma aşamasında taslak ölçeğin 30 maddeden oluştuğu ve evrende toplam 177 öğrenciye uygulandığı dikkate alınırsa, örneklem sayısı toplam madde sayısının yaklaşık altı katına karşı gelmektedir. Ayrıca verilerin faktör analizi için uygunluğunu tespit etmek amacı ile gerçekleştirilen KMO ve Barlett testi sonuçları örneklem büyüklüğünün yeterli olduğunu göstermektedir. Tutum değerlendirme aşamasında ise, 21 maddeden oluşan nihai ölçek 460 öğrenciye uygulanmıştır. Örneklem sayısının ölçekteki madde sayısına oranı ise yaklaşık 22′ dir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin genel ve alt faktörleri için Cronbach-alfa güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Ölçeğin geneli için Cronbach-alfa değeri 0.90 olarak bulunmuştur. Alt faktörler için Cronbach-alfa değeri 0.71 ile 0.86 arasında değişmektedir.

Geliştirilen ölçek, 6 alt boyut ve 21 maddeden oluşmaktadır.
Fizik Dersine İlgi (3 madde): Fizik derslerimiz eğlencelidir.
Fizik Kaygısı (4 madde): Fizik dersinde kendimi gergin hissederim.
Motivasyon (4 madde): Fizik dersinde başarılı olmak için elimden geleni yaparım.
Öz Yeterlik (4 madde): Fizik derslerindeki yeteneğimle gurur duyarım.
Öğrenci İlgisi (4 madde): Zorunlu olmasam da fizik dersi almak isterim.
Matematiksel İşlem Kaygısı (2 madde): Fizik dersinde matematiksel ifadeler kullanmak zorunda olmak beni çok kaygılandırır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: