Fen Sınıfı Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çepni, S., Bacanak, A. ve Gökdere, M. (2001). Bir model: Geleceğin fen sınıfları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 1(2), 277-293.

Sorumlu Yazar: 
Salih Çepni
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: