Fen Öğretmen Adaylarına Yönelik Yapılandırmacı Yaklaşım Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Evrekli, E., İnel, D., Balım, A. G. ve Kesercioğlu, T. (2009). Fen Öğretmen Adaylarına Yönelik Yapılandırmacı Yaklaşım Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(2), 134-148.

Sorumlu Yazar: 
Ertuğ Evrekli
Geçerlik: 

Yapılan analizler sonucunda ölçek olumlu ve olumsuz tutum olmak üzere iki faktörden meydana gelmiştir. Faktörlerin açıkladığı varyanslar % 28.39 ve % 23.88, ölçeğin tamamının açıkladığı varyans ise % 52.27 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Faktörlerin güvenirlikleri sırasıyla .90 ve .87; ölçeğin tamamına ilişkin Cronbach Alpha güvenirliği .93 ve testi yarılama güvenirliği ise .83 olarak bulunmuştur.

2 alt boyut ve 19 madde
Olumlu Tutum (11 m): Yapılandırmacı yaklaşımı seviyorum.
Olumsuz Tutum (8 m): Yapılandırmacı yaklaşımın bana göre ilgi çekici tarafı yoktur

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= tamamen katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: