Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, H. ve Huyugüzel Çavaş, P. (2007). Reliability and validity vtudy of the students’ Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire. İlköğretim Online, 6(3), 430-440.

Sorumlu Yazar: 
Hülya YILMAZ
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliği Açımlayıcı Faktör Analizi (Exploratory Factor Analysis) ile incelenmiş ve analiz sonucunda 2 madde ölçekten çıkartılarak Türkçe form 33 madde olacak şekilde düzenlenmiştir. Ölçüt ölçek geçerlii için Fen Bilgisi Tutum ölçeği kullanılmış ve iki ölçek arasındaki korelasyon katsayısı 0,73 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

İç tutarlılık güvenirliği için her bir faktör ve ölçeğin tümü için Cronbach Alfa güvenirlik katsayıları hesaplanmış ve bulunan güvenirlik katsayıları yeterli bulunmuştur. Yapılan analizlerin sonuçları, Türkçeye uyarlama çalışması gerçekleştirilen bu ölçeğin öğrencilerin fen öğrenimine yönelik motivasyonlarını belirlemede geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir.

6 alt boyut ve 33 madde
Özyeterlik(7m):Fen konuları ister zor, ister kolay olsun, bu konuları anlayabileceğimden eminim.
Aktif Öğrenme Stratejileri(7m):Yeni fen kavramlarını öğrenirken, bunları anlamak için çaba gösteririm.
Fen Öğrenmenin Değeri(4m):.Günlük hayatımda kullanabileceğim için fen öğrenmenin önemli olduğunu düşünüyorum.
Performans Amacı(3m):Fen derslerine diğer öğrencilerden daha iyi olmak için katılım gösteririm.
Başarı Amacı(5m):Fen dersinde bir sınavdan iyi bir not aldığımda kendimi başarılı hissederim.
Öğrenme Ortamındaki Özendiricilik(6m):Öğretmenim farklı öğretim yöntemleri kullandığı için fen dersine katılmaya istekliyimdir.

Derecelendirme: 
İletişim: