Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarına Yönelik Öz Yeterlik İnancı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Altıncelep, S., Şahin, M. ve Çelenay, E. (2019). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarına Yönelik Yeni Bir Fen Öğretimi Öz Yeterlik İnancı Ölçeği geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı içinde (s. 697-708). İzmir, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Serap Altıncelep
Geçerlik: 

Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) sonucunda ölçeğin 34 maddeden oluşan halinin uygun olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Ölçeğin 34 maddelik formunun Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ,937 olarak bulunmuştur.

Ölçek 34 maddeden ve dört faktörden oluşmaktadır.
Okul, aile, toplum ve öğrenciyle iş birliği (15m):
Öğretim ortamı düzenleme ve gelişimi değerlendirme (10m):
Öğrenme-Öğretme sürecini planlama (5m):
Mesleki gelişim sağlama (4m):

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum- 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: