Fen ve Teknoloji Derslerinde Verilen Ödevlere Yönelik Öğretmen Ödev Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Deveci, İ. ve Önder, İ. (2013). Fen ve Teknoloji Derslerinde Verilen Ödevlere Yönelik Öğretmen, Öğrenci ve Veli Ölçeklerini geliştirme çalışması. Journal of Turkish Science Education, 10(3), 159-184.

Sorumlu Yazar: 
İsa Deveci
Geçerlik: 

Bu çalışmada KMO değeri öğretmen ölçeği için İAÖ=.89, TAÖ=.88 ve DAÖ=.88’dir. ,

Bu çalışmada alt ölçeklerin tamamında Bartlett’s Testi sonucu (p= .00) anlamlı bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Madde bazında Cronbach Alfa değeri incelendiğinde güvenirliği düşüren; öğretmen ölçeğinde yer alan İAÖ için dört madde ölçekten çıkarılmıştır.

3 Alt Ölçek ve 33 madde
İşlev Alt Ölçeği (13 m): Verilen ödevleri yapmak öğrencileri araştırmaya sevk eder.
Tutum Alt Ölçeği (10 m): Doğaya ilişkin ödevler verilmesi öğrencilerin hoşuna gider.
Davranış Alt Ölçeği (10 m): Ödevleri araştırma türünde veririm.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Tamamen Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılmıyorum)
İletişim: