Fedakarlık Doyum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Topçu, Ç, & Tezer, E. (2013). Fedakarlıkta Algılanan Zarar Ölçeği ve Fedakarlık Doyum Ölçeğinin Türkçeye adaptasyonu. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(40), 176-185.

Sorumlu Yazar: 
Çiğdem Topçu
Geçerlik: 

Çoklu benzerlik metodu ve eğik (oblique) döndürme yöntemi kullanılarak ölçeğin faktör yapısını saptamak için açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Bulgular ölçeğin özdeğeri 2.59 olan tek faktörlü bir yapısı olduğunu ve bu faktörün varyansın % 32.74’ünü açıkladığını göstermiştir.

Güvenirlik: 

Fedakarlık Doyum Ölçeği’nin Cronbach alfa formülü kullanılarak hesaplanan iç tutarlılık katsayısı .74’tür.

Ölçek 6 maddeden oluşmaktadır.
Örnek: Eşim için bir şeylerden vazgeçmek kişisel doyum sağlar.

Derecelendirme: 
7’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum, 7=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: