Evrim Öğretimi Öz Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

İnanç, S., İrez, S., Han Tosunoğlu, Ç.,& Çakır, M. (2018). Evrim öğretimi öz yeterlik ölçeği: Geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 241-260.

Sorumlu Yazar: 
Sibel İnan
Geçerlik: 

Çalışmada kullanılan ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla öncelikli olarak AFA uygulandı.Yapılan analiz doğrultusunda KMO değeri 0.867 olarak bulundu.

Güvenirlik: 

Güvenirliğini hesaplamada Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısından yararlanıldı. Alfa katsayısı 0-0.40 arasında ise ölçeğin güvenilir olmadığı, 0.40- 0.60 arasında ise ölçeğin düşük güvenirlikte olduğu, 0.60-0.80 arasında ise oldukça
güvenilir bir ölçek olup, 1’e yakın olması ise ölçeğin güvenilirlik düzeyinin yüksek derecede olduğu anlamına gelmektedir.

2 alt boyut 11 madde
Genel evrim bilgisi öz yeterliliği ( 6 m ) :Evrimle ilgili haberler ve yayınlar ilgimi çekmez.
Evrim öğretimi konusundaki öz yeterlilik ( 5 m ) :Etkili bir evrim öğretimi için kullanabileceğim öğretim yöntem ve tekniklerini biliyorum.

Derecelendirme: 
5’li likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 2=katılmıyorum- 3=yarı yarı yarıya katılıyorum – 4=katılıyorum – 5=tamamen katılıyorum)
İletişim: