Etik Değerlere Yatkınlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kaya, İ. (2015). Etik Değerlere Yatkınlık Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(41), 968- 974.

Sorumlu Yazar: 
İbrahim Kaya
Geçerlik: 

Etik Değerlere Yatkınlık Ölçeği’nin geçerliği, açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve ölçüt geçerliği ile tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

Güvenirliği Cronbach Alpha iç tutarlılık yöntemi, alt-üst grup güvenirlik çalışması ve madde toplam korelasyonu ile incelenmiştir. Ölçek duyuşsal özellikleri ölçen bir ölçme aracı olduğu için güvenirlik katsayısı olarak Cronbach’s Alpha hesaplanmıştır. Geçerlik ve güvenirlik analizleri SPSS 21.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Cronbach’s Alpha değerinin 0.90 olduğu tespit edilmiştir. 0.70 ve üzeri değerlerin kullanılabilir kabul edilmesi dolayısıyla elde ettiğimiz bu değerin kullanılabilir olduğu söylenebilir.

35 madde

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=tamamen katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: