Eski Türk Eserlerine İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bay, E., Mert, O., Alyılmaz, S. ve Albayrak, F. (2012). Eski Türk Eserlerine İlişkin Tutum Ölçeği geliştirilmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 1/2, 70-82

Sorumlu Yazar: 
Erdal BAY
Geçerlik: 

Ölçme aracının güvenirlik katsayısı ise 0,93 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak geliştirilen bu ölçme aracının farklı bağlamlarda Eski Türk Eserleri (ETE)’ne ilişkin tutumların belirlenmesi için güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı olarak kullanılabileceği söylenebilir

Güvenirlik: 

Elde edilen verilere faktör analizi tekniği uygulanmış ve güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Elde edilen
bulgularda ölçme aracındaki maddelerin ve örneklemin faktör analizi için uygun ve yeterli olduğu tespit edilmiştir. Ölçme aracında belirlenen faktörler (boyutlar) arasındaki ilişkiye yönelik olarak da “Pearson Momentler Korelasyon” katsayısı da hesaplanmıştır. Bu süreçler sonucunda ölçme aracının güvenirlik düzeyini belirlemek için “Cronbach Alpha” hesaplanmıştır.

17 madde
Eski Türk Eserlerine İlişkin Tutum(17m):ETE hakkındaki faaliyetleri önemli buluyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: