Erkeklerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutumu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Uçan, G. ve Baydur, H. (2016). Türk Erkeklerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutumu Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Social Science, 47, 289-308.

Sorumlu Yazar: 
Gülten Uçan
Geçerlik: 

Geçerlilik çözümlemesinde doğrulayıcı faktör, korelasyon ve student t-testi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Güvenilirlik çözümlemesinde Cronbach Alfa değeri ile madde-toplam korelasyonları hesaplanmıştır.

Aile İçi Şiddet Alanı Maddeleri (AİŞ) (Violence Domain Items-VDI): (6 madde)
Cinsel İlişki Alanı Maddeleri (CİA) (Sexual Relationships Domain Items-SRDI): (7 madde)
Üreme Sağlığı ve Hastalıkların Önlenmesi Alanı Maddeleri (ÜSHÖA) (Reproductive Health and Disease Prevention Domain Items-RHDP): (5 madde)
Ev İşleri ve Gündelik Yaşam Alanı Maddeleri (EİGYA) (Domestic Chores and Daily Life Domain Items-DCDL): (5 madde)

Derecelendirme: 
İletişim: