Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Günay, Ş., Savran, C., & Aksoy, U. M. (2005). Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Ölçeğinin dilsel eşdeğerlilik, geçerlik güvenirlik ve norm çalışması.M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 21, 133-150.

Sorumlu Yazar: 
Şennur Günay
Geçerlik: 

Varimax rotated yöntemi ile yapılan faktör analizi sonucunda üç alt boyut belirlenmiştir. Birinci alt boyutun özdeğeri 9.182, İkinci alt boyuttun özdeğeri 7.356, Son alt boyutun özdeğeri 5.495 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Güvenirlilik çalışmasında, iki uygulama arasındaki devamlılık katsayısı ,953 olarak bulunmuştur. Erişkin ADHD ölçeğinin genel toplam güvenirliğini test etmek üzere hesaplanan iç tutarlık katsayılarından en yüksek güvenirliği Cronbach Alfa (,9566) en düşük güvenirliği ise Spearman Brown (,9072) ve Guttman (,9072) teknikleri vermiştir.

Ölçek 48 madde üç faktörlü yapıdadır.
Dikkat Eksikliği (1m): Ayrıntılara dikkat etmekte zorluk ya da okul, iş ve diğer etkinliklerde dikkatsizce hatalar yapma
Aşırı Hareketlilik/Dürtüsellik (4m): Boş zaman faaliyetlerini sessizce yapmakta güçlük
Sorun (19m):Sözel saldırganlık

Derecelendirme: 
4’lü Likert (0=hemen hiç, 1=biraz ya da bazen, 2=sıklıkla ve 3=çok sık)
İletişim: