Ergenler İçin Sağlıklı Yaşam Biçimi İnançları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kaya, B. (2018). Ergenler için Sağlıklı Yaşam Biçimi İnançları Ölçeğinin uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Büşra Kaya
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Bireyin sağlık davranışlarına yönelik inançlarını ölçen 9, aile desteği ve problemlerle başa çıkma davranışlarına yönelik inançları ölçen 7 madde olmak üzere toplam 16 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
Ölçek, kesinlikle katılmıyorum ve kesinlikle katılıyorum aralığında olmak üzere beşli likert tipindedir.
İletişim: