Ergen Para Tutumu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akın, A. ve Kahraman, A. (2015). Ergen Para Tutumu Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 267-271.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, ölçeğin orijinal formda olduğu gibi iki boyutta (ayrıcalık bekleme ve sorumlu davranma) uyum verdiği görülmüştür (x²= 53.76, sd= 31, RMSEA= .047, GFI= .97, CFI= .98, AGFI= .94, IFI= .98, and SRMR= .050).

Güvenirlik: 

Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik kat sayıları ölçeğin ayrıcalık bekleme alt boyutu için .77, sorumlu davranma alt boyutu için .66 olarak bulunmuştur. Düzeltilmiş madde-test korelasyonları .32 ile .68 arasında sıralanmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum-5 kesinlikle katılıyorum)
İletişim: