Epilepsi Öz Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Adadıoğlu, Ö.,& Oğuz, S. (2017). Epilepsi Öz Yeterlik Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, içinde (ss. 679). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi .

Sorumlu Yazar: 
Öznur Adadıoğlu
Geçerlik: 

Ölçeğin kapsam geçerliliği için yedi uzmandan görüş alındı. Kapsam geçerliliğinin değerlendirilmesinde kapsam geçerlilik indeksi kullanıldı. Kapsam geçerlilik indeksi değeri %95 olarak bulundu.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa iç tutarlılık değeri incelendi. Doğrulayıcı faktör analizinde,RMSEA, NFI, SRMR ve RFI ölçümleri kabul edilebilir uyum gösterdi. Test tekrar test için uygulanan ICC analiz sonuçlarına göre, Tıbbi Yönetim puanının test tekrar test ölçümleri arasında %91.2, Genel Yönetim puanının test tekrar test ölçümleri arasında %95.7 uyum görüldü.

4 alt boyut 31 madde

Derecelendirme: 
11’li Likert Tipi
İletişim: