Epilepsi Öz-Yönetim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yeni, K. (2014). Epilepsi öz-yönetim ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Sorumlu Yazar: 
Kübra Yeni
Geçerlik: 

Yapı geçerliği için Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi yapıldı. Faktör analizi sonucunda ölçeğin on üç faktörlü yapıya dağıldığı ve faktör yükü 0,30’dan düşük olan yirmi madde olduğu saptandı. Ölçeğin madde-toplam puan korelasyon katsayıları 0,020 ile 0,515; alt boyut toplam puanlarının korelasyon katsayıları 0,096 ile 0,735 arasında saptandı.

Güvenirlik: 

İç tutarlık analizinde Cronbach alfa güvenirlik katsayısı tüm ölçek için 0,740; alt boyutlar için 0,573 ile 0,673 arasında bulundu. Ölçek ve alt boyutlarının zamana göre değişmezliğini değerlendirmek için test-tekrar test yapıldı, her iki uygulama arasında fark olmadığı belirlendi (p>0,05).

38 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
İletişim: