Enürezisi Olan Okul Yaş Dönemindeki Çocuklarda Endişe Kaynakları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Göv, P. (2009). Enürezisi olan okul yaş dönemindeki çocuklarda endişe kaynakları ölçeğinin geliştirilmesi. (Yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.

Sorumlu Yazar: 
Pınar Göv
Geçerlik: 

Uzmanların görüşlerine sunularak ölçek taslağının kapsam, dil ve anlam geçerliği sağlandı. Varimax dik dönüştürme yöntemi; taslak ölçekte yer alan birbirinden bağımsız alt faktörleri belirlemek amacıyla kullanıldı. Analiz sonucunda faktörlerin yük değerleri %25 altında bulunan sorular atılarak tekrar aynı değerlendirmeye tabi tutulur. Dik dönüştürme
sonucunda ölçekte yük değeri %25’in altında olan herhangi bir ifade bulunmadığı belirlendi.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach’s alfa katsayısının 0.96 olması ileri derecede güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır. Ölçekte yer alan 4 faktörün açıkladığı varyans %69.17 olarak hesaplanmıştır. Ölçeklerde açıklanan varyansın %30 ve üzeri olması yeterlidir.
Açıklanan varyansın yüksek olması açıklanan kavram ve yapının iyi ölçüldüğünün göstergesidir.

34 madde ve 4 alt boyuttan oluşmaktadır.
Çocuğun Hastalığıyla İlgili Endişe Kaynakları (8 madde)
Çocuğun Okul, Aile ve Çevresiyle İlgili Endişe Kaynakları (9 madde)
Çocuğun Sosyal Aktiviteleriyle İlgili Endişe Kaynakları (12 madde)
Hastalığın Etkileyebileceği Fiziksel ve Ruhsal Gereksinimlere Yönelik Endişe Kaynakları (5 madde)

Derecelendirme: 
4’lü Likert (0= hiç kaygılanmam- 3= çok kaygılanırım)
İletişim: