Enneagram Kişilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Subaş, A ve Çetin, M. (2017) Enneagram Kişilik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlilik çalışması
Sosyal Bilimler Dergis, 4 (11), 160-181.

Sorumlu Yazar: 
Abdurrahman SUBAŞ
Geçerlik: 

Ölçek p< 0,001 düzeyinde anlamlı madde ayırdedicilik özelliğine; p<0.001 düzeyinde anlamlı madde toplam korelasyonuna sahiptir. 27 madde ile yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda, KMO= 0,844 örneklem yeterliliğine sahip olan ölçek, 9 faktörde aldığı toplam 19,952 faktör yükü ile toplam varyansın % 73,899’unu açıklamaktadır.
Ölçek modeli DFA ile de sınanmış ve p değeri=0,000; χ2/df=1,41; RMSEA=0,045, SRMR=0,028, NFI=0,849; CFI =0,949; GFI=0,875 ve AGFI=0,836 değerleri ile sınanan modelin uyum göstergelerinin yeterli referans aralıklarına sahip olduğu tespit edilmiştir

Güvenirlik: 

Ölçeğin 27 maddesinin cronbach’s alfa değeri 0,901; guttman güvenirlik katsayısı 0,915; Spearman brovn katsayısı ise 0,91’dir.

Maddeler, faktör numarası, enneagram tip numarası ve enneagram tip adı aşağıdaki gibidir.
M09, M27, M18: F1, Tip 9, Uzlaşmacı;
M03, M12, M21: F2, Tip 3, Başaran;
M11, M20, M02: F3, Tip 2, Yardımcı;
M25, M16, M07: F4, Tip 7, Maceracı;
M01, M19, M10: F5, Tip 1, Mükemmeliyetçi;
M22, M13, M04: F6, Tip 4, Özgün;
M14, M05, M23: F7, Tip 5, Gözlemci;
M24, M06, M15: F8, Tip 6, Sorgulayan;
M08, M17, M26: F9, Tip 8, Reis.

Derecelendirme: 
0: Beni hiç anlatmıyor, 1: “Bir kısmı” beni anlatıyor, 2:”Geneli” beni anlatıyor ve 3: “Tamamı” beni anlatıyor
İletişim: