Engelli Çalışanlara Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sevil-Akardere, S. (2005). İşverenlerin engelli çalışanlara yönelik tutumları (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 

Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik hesaplamalarında Sepearman Brown, Cronbach Alpha, Guttman güvenirlik katsayıları teknikleri kullanılmıştır.

Güvenirlik: 

Hazırlanan bu test örneklem grubu içinden seçilmiş 50 kişiye 1 hafta ara ile 2 kez uygulanmış ve buna bağlı olarak testin test tekrar test güvenirlik katsayıları bulunmuştur. Daha sonra 100 kişilik çalışma grubu üzerinden testin iç tutarlılık katsayıları Cronbach Alpha, Sepearman Brown, ve Guttman testi güvenilir çıkması sonucunda maddeler bazında item analizi yapılmış ve madde güvenirlik katsayıları belirlenmiştir.

İşverenlerin engelli çalışanlara yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen İşverenlerin Engelli Çalışanlara Yönelik Tutum Ölçeği 57 itemden oluşmaktadır Ölçek türü likert türü ölçektir.

Derecelendirme: 
Tamamen Katılıyorum – Katılıyorum – Kararsızım – Katılmıyorum – Kesinlikle Katılmıyorum