Engelli Bireylerin Eğitilmesine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kösterelioğlu, İ. (2013). Engelli Bireylerin Eğitilmesine Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(3), 211-226.

Sorumlu Yazar: 
İlker Kösterelioğlu
Geçerlik: 

Yapı Geçerliliği: Faktör analizi sonucunda ölçeğin beş faktörde toplandığı ve belirlenen faktörlerin varyansın (% 61,78)’ini açıkladığı saptanmıştır. Elde edilen bulgulara dayanarak yapı geçerliliğine sahip, 20 madde ve 5 faktörlü yapıya sahip
bir ölçek oluşturulmuştur.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısının .89, Eğitim Hakkı Boyutu (α=.87), Eğitimin Yaygınlaştırılması Boyutu (α=.79), Eğitim Sonuçlarına İlişkin İnanç Boyutu (α=.78), Özel Eğitim Alanına Yatırım Boyutu (α=.71), ve Gönüllü
Katılım boyutunda (α=.84) olarak hesaplanmıştır.

Ölçek 20 madde ve beş alt boyuttan oluşmaktadır.
Eğitim hakkı (6m): Engelli bireylerin de eğitilme hakkı vardır.
Eğitimin Yaygınlaştırılması (4m): Engelli bireylerin eğitimi daha da
yaygınlaştırılmalıdır.
Eğitim Sonuçlarına İlişkin İnanç (4m): Engelli bireylerin eğitilmesinin, onların toplumda
kabullenilmesini kolaylaştıracağını düşünüyorum.
Özel Eğitim Alanına Yatırım (4m): Engellilerin eğitimi için gereken tüm kaynaklar
ayrılmalıdır.
Gönüllü Katılım (2m): Engelli bireylerin eğitilmesi ile ilgili projelerde
sorumluluk alabilirim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum- 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: