Endişe ile İlgili Olumlu İnançlar Ölçeği (EOİO)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sarı, S. ve İhsan, D. (2009). Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği, Endişe ile İlgili Olumlu İnançlar Ölçeği ve Endişenin Sonuçları Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması, geçerliliği ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10, 261-270.

Sorumlu Yazar: 
Sevda Sarı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Test-tekrar test güvenilirliği altı hafta ara ile 0.80 bulunmuştur

Derecelendirme: 
5’li Likert Tipi
İletişim: