Endicott İşte Üretkenlik Ölçeği (EİÜÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Uguz, Ş., İnanç, B.Y., Yerlikaya, E.E. ve Aydın, H. (2004). Endicott İşte Üretkenlik Ölçeği’nin (EİÜÖ) Türk toplumunda geçerlilik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, 15(3), 209-214.

Sorumlu Yazar: 
Şükrü UGUZ
Geçerlik: 

Ölçeğin, ilgili kuramsal varsay›mlar kümesiyle ne derece bağlant›l› olduğunu göstermek amac›yla gerçekleştirilen yap› geçerliği çal›şmas›nda hastalardan oluşan grupla, sağl›kl› kat›l›mc›lardan oluşan grubun EİÜÖ puanlar› karş›laşt›r›lm›ş ve sağl›kl› kat›l›mc›lardan oluşan grubun ortalamas› (X= 18.18) ile hasta grubun ortalamas› (X= 42.86) aras›nda anlaml› [t= (129.99) –11.01, p< .001] bir farkl›l›k bulunmuştur .

Güvenirlik: 

Her iki örneklem için de iç tutarl›k Cronbach alfa
katsay›lar›n›n .90’›n üzerinde oldu¤u bulunmufltur. Her bir
maddenin toplam puanla korelasyonlar›n›n .32 ile .75 aras›nda oldu¤u ve test-tekrar test güvenilirlik katsay›s›n›n
.76 oldu¤u bulunmufltur.

Tek boyut ve 25 madde
Son bir hafta içinde hangi sıklıkla toplantılara katılmaktan kaçındınız?

Derecelendirme: 
5’li Likert (0=hiç – 4=hemen her zaman)
İletişim: