Eleştirel Konuşma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Söylemez, Y. (2015). Ortaokul öğrencilerine yönelik Eleştirel Temel Dil Becerileri Ölçeklerinin geliştirilmesi (Doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Sorumlu Yazar: 
Yusuf Söylemez
Geçerlik: 

Faktör analizi öncesinde Eleştirel Okuma Ölçeği’nin taslak formuna madde analizi uygulanmıştır. Madde analizine ilişkin bulgulara geçmeden önce taslak ölçeğin puanlarına ilişkin betimsel istatistikler verilmiştir.

Güvenirlik: 

Eleştirel Yazma Ölçeği’nin güvenirliği değerlendirilirken önce madde analizi yapılmış, sonra Cronbach Alpha, Spearman-Brown ve Guttman iç tutarlılık katsayıları hesaplanmıştır.

1. Konuşmamı dinleyecek kişilerin, doğruluğundan kuşku edebilecekleri bilgileri nesnel kanıtlarla açıklarım.
2. Konuşmamda bir konu hakkında karşılaştırma yaptığımda önemli fark ve benzerlikleri belirtirim.
3. Konuşma planımda aksayabilecek kısımlar için tedbirler düşünürüm.
4. Konuşmamda vereceğim bilgilerin ana düşünceyle yakından ilişkili olmasına dikkat ederim.
5. Konuşma taslağımın bütününü okuduğumda genel mantığa aykırı kalan kısımlar üzerinde derinlemesine düşünme gereği duyarım.

Derecelendirme: 
İletişim: