Eleştirel Çokkültürlü Eğitim Öğretmen Yeterlikleri Ölçeği (EÇEÖYÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Acar-Çiftçi, Y. (2017). Eleştirel Çokkültürlü Eğitim Öğretmen Yeterlikleri Ölçeği (EÇEÖYÖ): Bir ölçek geliştirme çalışması. Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences. 26(1), 69-99.

Sorumlu Yazar: 
Yasemin Acar Çiftçi
Geçerlik: 

Ölçek ile toplanan verilerin faktör analizine uygunluğu için yapılan Kaiser Meyer Olkin (KMO) testi, ölçeğin faktör analizine uygun olduğunu ve ölçülen özelliğin, örneklemin seçildiği evrende çok boyutluluk özelliği taşıdığını göstermiştir [KMO=.901; X2=9.748,766; sd=780 ve p<.001]. Veri grubu için yapılan Bartlett Küresellik testi sonucu p<.001 bulunduğundan, ölçeğin maddeleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu anlaşılmaktadır.

Güvenirlik: 

Dört faktör için yapılan madde analizleri sonrası 42 maddelik ölçeğin bütünü için güvenirlik katsayısı (Cronbach’s Alpha) α=.845 olarak bulunmuştur.

Toplam madde sayısı 42’dir.

Derecelendirme: 
kesinlikle katılmıyorum , kesinlikle katılıyorum
İletişim: