Ekran Okuma Öz Yeterlik Algı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ulu, H. (2018). Ekran okuma öz yeterlik ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(1), 148-165.

Sorumlu Yazar: 
Hacer Ulu
Geçerlik: 

Yapı geçerliği için Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulandı. ‘‘Açımlayıcı faktör analizinde, değişkenler arasındaki ilişkiden hareketle faktör bulmaya yönelik bir işlem; doğrulayıcı faktör analizinde ise değişkenler arasındaki ilişkiye dair daha önce saptanan bir hipotezin ya da kuramın test edilmesi söz konusudur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğinin belirlenmesinde Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı hesaplandı. Ayrıca madde ayırt ediciliğinin saptanması için %27’lik alt-üst gruplardaki katılımcıların ortalamaları bağımsız örneklemler için t testi ile karşılaştırıldı. AFA’dan elde edilen madde-faktör yapısı DFA ile test edildi. AFA güvenirlik katsayısı ve t testi hesaplamaları SPSS 21.0 programı; DFA ise AMOS 21 programı kullanılarak gerçekleştirildi.

4 alt boyut 16 madde
Kullanışlık ( 6 m ) :
Anlama ( 3 m ) :
Sayfayı Yönetme ( 3 m ) :
Göz Sağlığı ( 4 m ) :

Derecelendirme: 
5’li likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 2=katılmıyorum- 3=yarı yarı yarıya katılıyorum – 4=katılıyorum – 5=tamamen katılıyorum)
İletişim: