Eğitimin İşlevlerini Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ünsal, S., Bağçeci, B., Meşe, N. N. ve Korkmaz, F. (2015). Eğitimin işlevlerini değerlendirme ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (2),266-286. http://dx.doi.org/10.17984/adyuebd.26853

Sorumlu Yazar: 
Serkan Ünsal
Geçerlik: 

Yapılan analiz için X2 / sd oranının (585.73 / 293 = 1.990) İyilik Uyum İndeksi (GFI) = 0.85 ve Düzenlenmiş İyilik uyum İndeksi (AGFI)’nin, .81olduğu görülmektedir

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için hesaplanan Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı birinci faktör için .905; ikinci faktör için .85; üçüncü faktör için .85; dördüncü faktör için .87 dir.

Derecelendirme: 
3’lü Likert (1= katılmıyorum- katılıyorum)
İletişim: