Aydınlatıcı Değerlendirme Modeline Dayalı Program Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Adıgüzel, O. C. ve Özüdoğru, F. (2014). İlkokul 2. sınıf İngilizce öğretim programına yönelik Aydınlatıcı Değerlendirme Modeline Dayalı Program Değerlendirme Ölçeği çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 124-136.

Sorumlu Yazar: 
Oktay Cem Adıgüzel
Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizi sonucunda 38 maddeli ve üç faktör yapılı ölçek oluşturulmuştur. Faktör isimleri; ‘kazanım ve içeriğe ilişkin görüşler’, ‘ölçme ve değerlendirmeye ilişkin görüşler’ ve ‘öğrenme-öğretme süreci ve çevresel boyuta ilişkin
görüşler’ olarak belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlık güvenirlik katsayıları faktör 1 için 0.922; faktör 2 için 0.850 ve faktör 3 için 0.857 olarak bulunmuştur.

Ölçek 38 madde ve üç faktörden oluşmaktadır.
Kazanım ve içeriğe ilişkin görüşler (19m): İçerik hazırlanırken öğrencilerin düzeyleri (yaş, öğrenme özellikleri, dil becerisi) dikkate alınmıştır.
Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin görüşler (11m): Programda önerilen ölçme ve değerlendirme yaklaşımı öğrenci özelliklerine uygundur.
Öğrenme-öğretme süreci ve çevresel boyuta ilişkin görüşler (8m): .Sınıfta İngilizce şarkılara yer verilmektedir.

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 4= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: