Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yaşar, M. (2014). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutum Ölçeği’nin geliştirilmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Uluslararası E-Dergi, 4(1), 259-279.

Sorumlu Yazar: 
Metin Yaşar
Geçerlik: 

AFA sonucunda veri toplama aracının yapı geçerliliğine sahip olduğu ve ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısının .94 olduğu belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin üç alt boyutuna ilişkin güvenirlik katsayısı sırasıyla faktör 1 için .93, faktör 2 için .88 ve faktör 3 için ise .84 olarak hesaplanmıştır. Öte yandan AFA analizi sonuçlarının doğruluğunu test etmek için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır.

3 alt boyut,20 madde

Olumsuz Yaklaşım (11 m): Ölçme-değerlendirme dersine yönelik olumsuzluk içeren duygularımın olumlu anlamdaki duygularıma göre daha ağır bastığını hissediyorum.

Önem (5 m): Ölçme-değerlendirme dersinin bana çok fayda sağlayacağını düşünüyorum.

Bilişsel Yeterlik (4 m): Ölçme-değerlendirme dersinde başarılı olduğum söylenemez.

Derecelendirme: 
5’li likert
İletişim: