Stresle Başa Çıkma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Türküm, A.S. (2002). Stresle Başa Çıkma Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(18), 25-33.

Sorumlu Yazar: 
Ayşe Sibel Türküm
Geçerlik: 

Ölçeğin üç boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan varimax dönüşümlü temel bileşenler analizi yöntemi sonucunda uyum indeksi değerleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .38 ile .82 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .65 ile .85 arasında değişmektedir. Ölçeğin toplam puanının iç tutarlılık katsayısı .78 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam puan korelasyon katsayılarının, .34 ile .61 arasında değiştiği görülmüştür.

3 alt boyut ve 23 madde
Sosyal Destek Arama (8m)
Soruna Yönelme (7m)
Sorunla Uğraşmaktan Kaçınma (8m)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Hiç uygun değil – 5= Tamamen uygun)
İletişim: