Fakülte Yaşamının Niteliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, K. ve Bökeoğlu, Ö. Ç. (2006). Fakülte yaşamının niteliği ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 201-210.

Sorumlu Yazar: 
Ömay Çokluk Bökeoğlu
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğini saptamak için faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizi sonucunda aracın üç alt boyutlu bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Maddelerin faktör yük değerlerinin 0.39 ile 0.71 arasında değiştiği görülmektedir. Madde toplam korelasyonları ise 0.26 ile 0.45 arasında değişmektedir. Bu faktörün tek başına açıkladığı varyans % 34 dür.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğinin belirlenmesi için hesaplanan Cronbach alpha güvenirlik katsayılarının alt boyutları için 0.67 ile 0.83 arasında değiştiği ve tüm ölçek için bu katsayının 0.87 olduğu saptanmıştır.

3 alt boyut ve 37 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
İletişim: