Duygusal ve Sosyal Başa Çıkma Olarak Harcama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Arman, E. ve Ekşi, H. (2022). Duygusal ve Sosyal Başa Çıkma Olarak Harcama Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik yönden incelenmesi. M. Talas (Ed.), VII. Uluslararası Battalgazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi Bildirileri Kitabı içinde (722-735. ss.). Iksad Global Publications .

Sorumlu Yazar: 
Elanur Arman
Geçerlik: 

AFA sonucunda ölçek maddelerinin öz değeri 1’den büyük olan üç faktör altında bir araya geldiği yapının Rice ve arkadaşlarının (2019) oluşturduğu yapı ile uyumlu olduğu saptanmıştır.DFA sonucunda uyum indeksleri x2/sd=1.81, GFI=0.89, CFI=0.94, IFI=0.94, SRMR=0.08 ve RMSEA=0.05 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha iç-tutarlık kat sayısı ölçeğin bütünü için .88 olarak bulunmuştur.

3 boyut, 19 madde
2) Kendimi kötü hissettiğimde bir şeyler satın almaya daha çok meyilli olurum.
9) Çevreme uyum sağlamama yardımcı olacak eşyalara sık sık para harcarım.
18) Alışverişe çıktığımda sadece planladığım şeyleri alırım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 5=kesinlikle katılıyorum
İletişim: 
PDF: