Duygusal Özerklik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tatar, A., Bildik, T., Yektaş, Ç., Hamidi, F. ve Özmen, H. E. (2016). Duygusal Özerklik Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması ve klinik başvurusu olmayan ergen öğrencilerde duygusal özerkliğin incelenmesi. Nobel Med, 12(1), 39-48.

Sorumlu Yazar: 
Arkun Tatar
Geçerlik: 

İyilik Uyum İndeksi 0,811, Düzeltilmiş İyi Uyum İndeksi 0,772, Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü (Root Mean Square Error of Approximation-RMSEA) 0,092 ve Artık Ortalamaların Karekökü (Root Mean Square Residual-RMR) 0,079 olarak belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin dört faktörlü yapısının test edildiği Doğrulayıcı Faktör Analizi sonucunda iyi uyum katsayısı 0,81 olarak elde edilmiştir. Ölçeğin Ana-Baba ve Ergen İlişki Envanteri Genel Anlaşmazlık ve Bütünlük alt ölçekleri ile bağıntı düzeyi sırasıyla 0,55 ve 0,48 bulunmuştur.

4 alt boyut ve toplamda 20 madde vardır.
“Annem, babam ve ben her konuda aynı fikirdeyiz.”
“Annem ve babam ile aynı fikirde olmaya gayret ederim.”
“Annem ve babam işyerinde de evdeki gibi davranır.”

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1= hiç katılmıyorum – 4= tamamen katılıyorum)
İletişim: