Program Özerklik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yolcu, O. (2019). Ortaokul fen bilimleri öğretim programının Stufflebeam Değerlendirme Modeli temelinde öğretmen özerkliği açısından incelenmesi (Doktora tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Sorumlu Yazar: 
Okan Yolcu
Geçerlik: 

Ölçek formu 178 öğretmene uygulanmıştır. Elde edilen veriler Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) için uygun bulunmuştur (Kaiser Meyer Olkin = .806, Bartlett Global Test = 786,703, sd = 78, p = .000). SPSS’de elde edilen AFA sonuçlarına göre ölçeğin 4 faktör altında toplanan 13 maddeden oluştuğu belirlenmiştir. LISREL 8.80 programı kullanılarak Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. DFA sonuçlarından elde edilen Ki-kare, GFI, AGFI, AGFI, CFI, RMSEA uyum indekslerinin incelenmesiyle ölçeğin 4 faktörlü yapısının doğrulandığı görülmüştür.

Güvenirlik: 

Mesleki özerklik boyutu: Cronbach Alpha=.73 Madde sayısı=3
Süreç özerkliği boyutu: Cronbach Alpha=.81 Madde sayısı= 4
Değerlendirme özerkliği boyutu: Cronbach Alpha=.75 Madde sayısı=3
Planlama özerklik boyutu: Cronbach Alpha=.75 Madde sayısı=3
Tüm ölçek: Cronbach Alpha=.82 Madde sayısı=13

Mesleki gelişime yönelik eğitici seminerlere kendi tercihime göre katılırım.
Öğrencilerin öğrendiklerini günlük yaşamda kullanmalarını sağlayacak fırsatlar yaratırım.
Öğrenci başarısını yansıtmadığını düşündüğüm değerlendirme yöntemini değiştiririm.
Program kazanımlarında uygun gördüğüm şekilde değişiklikler yaparım.

Derecelendirme: 
1=hiçbir zaman-5=her zaman
İletişim: