Düşünsel (Manevi) İyi Olma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sarıçam, H. (2014). Düşünsel (Manevi) İyi Olma Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özellikleri. YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Sciences (YICER-2014) September 01-03, 2014, Istanbul, Turkey.

Sorumlu Yazar: 
Hakan Sarıçam
Geçerlik: 

187 öğrenciden elde edilen verilere uygulanan AFA sonucu 12 madde orijinal formla paralel şekilde 2 alt boyutta (öz-yeterlik, hayat şeması) toplanmıştır. Daha sonra 237 öğrenciden elde edilen verilere uygulanan DFA sonucu uyum iyiliği puanları (χ²/sd=1.41, RMSEA=0.039, AGFI=.96, CFI=.95, GFI=.96, IFI=.93, NFI= .94, SRMR=0.048) olarak bulunmuştur. Ölçüt bağıntılı geçerlik çalışmasında ise öznel mutluluk ile düşünsel (manevi) iyi olma arasındaki ilişki katsayısı r= .55 olarak hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı öz-yeterlik alt boyutu için .88, yaşam planı alt boyutu için .86; 22 gün aradan sonra yapılan ölçümle birlikte test-tekrar test katsayısı ise öz-yeterlik alt boyutu için .65, yaşam planı alt boyutu için .61 çıkmıştır.

12 madde ve 2 alt boyut
Öz-yeterlilik: 1-6. maddeler: 1.Kendime yardım etmek için yapabileceğim çok fazla bir şey yok.
Yaşam planı: 7-12. maddeler: 7.Henüz hayatımın amacını bulamadım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: