Düşünce Kontrol Yeteneği Ölçeği (DKYÖ-8)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sarıçam, H., ve Mert, A. (2020). Düşünce Kontrol Yeteneği Ölçeğinin Türkçe Versiyonu: Bir ölçek uyarlama çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 254-270. http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.619831

Sorumlu Yazar: 
Hakan Sarıçam
Geçerlik: 

KMO örneklem uygunluk katsayısı .88, Barlett Sphericity testi χ2 değeri ise 698.23 (sd=28) (p<.001) olarak bulunmuştur. Faktör yük değerleri .65 üzerinde olup 8 maddelik tek faktörlü model toplam varyansın %55’nin açıklamaktadır. Sekiz maddelik yapının doğrulayıcı faktör analizinde uyum indeksleri: χ²= 39.61, sd=20 (χ²/sd=1.98), CFI= .97, GFI= .93, IFI= .97, NFI= .95, RFI= .93, SRMR= .048 olarak çıkmıştır. Ölçüt geçerliği çalışmasında DKYÖ-8 ile DKYÖ-25 arasında p<.01 önem düzeyinde r=.85, pozitif ilişki bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı α=.88 olarak bulunmuştur.
Madde analizi
Düzeltilmiş madde-toplam korelasyoni. Yapılan analiz sonucunda ölçeğin düzeltilmiş maddetoplam korelasyon katsayıları .56 ile .71 arasında sıralanmaktadır

2. Ben çoğu zaman üzücü (can sıkıcı) düşüncelerimden kaçınamıyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Kesinlikle katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum)
İletişim: