Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Dönmez, S. (2014). Dönüşümcü ve etkileşimci liderlik stillerini ölçen likert-tipi ölçek geliştirilmesi (Yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: