Dönüşümcü Öğretim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yıldırım S., Yüksel, Y., Bilgin, E., Yıldız, A., Akyar, Ö. Y. ve Koruç, Z. (2019). Dönüşümcü Öğretim Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47, 191-204. doi: 10.9779/pauefd.456975

Sorumlu Yazar: 
Sinan Yıldırım
Geçerlik: 

Elde edilen sonuçların tamamı ele alındığında, modelin veriyle uyum gösterdiği ve ölçeğin yapısal geçerliğe sahip olduğu görülmekte.

Güvenirlik: 

16 madde için hesaplanan Cronbach alfa güvenirlik katsayılarının ölçeğin tümü için α=0.94; alt boyutlara göre ise idealize etki α=0.78, ilham veren motivasyon α=0.87, entelektüel uyarım α=0.83 ve bireysel saygı α=0.85 olarak bulundu. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre ölçeğin faktör yük değerlerinin 0.48 ile 0.83 arasında değiştiği görülmekte.

4 alt boyut 16 madde

Derecelendirme: 
İletişim: