Doğum Sonrası Uyku Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Boz, İ., & Selvi, N. (2017). Testing the Psychometric Properties of the Postpartum Sleep Quality Scale in Turkish Women. The Journal of Nursing Research: JNR.

Sorumlu Yazar: 
Ilkay Boz
Geçerlik: 

Yapı geçerliği: Temel bileşenler yöntemi ve Varimax döndürme yöntemi ile ölçeğin faktör yapısı analiz edilmiştir. faktör analizi sonucunda, ölçeğin 14 madde ve 2 faktörden oluştuğu tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı:
Doğum Sonrası Uyku Kalitesi ölçeğinin güvenirlik katsayısı Cronbach alfa α=.82 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuç ölçeğin geçerli olduğunu göstermektedir.

Ölçek 14 madde ve 2 faktörden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert Tipi 1-Hiçbir Zaman, 2-Nadiren, 3-Bazen, 4-Sıklıkla, 5-Çoğu Zaman
İletişim: