Doğum Öncesi Emzirme Öz Yeterliliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aydın, A. ve Pasınlıoğlu, T. (2018). Reliability and Validity of a Turkish version of the Prenatal Breastfeeding Self-Efficacy Scale. Midwifery, 64, 11–16. https://doi.org/10.1016/j.midw.2018.05.007

Sorumlu Yazar: 
Ayşe Aydın
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliği için açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi yapılmadan önce ölçeğin örneklem büyüklüğü ve faktör analizine uygunluğunu değerlendirmek için KMO ve Barlett testleri uygulanmıştır. KMO değeri 0.799 olarak bulunmuştur. Barlett testi sonuçları da, x2=3209.492, p=0.000 olarak saptanmış, verilerin birbiri ile ilişki gösterdiği ve faktör analizi için uygun olduğu belirlenmiştir.
Açıklayıcı faktör analizinde temel bileşenler analizi kullanılmış, veri varimax yöntemi ile döndürülerek incelenmiştir. En düşük faktör yükünün 0.30 olması ölçüt olarak alınmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçek iç tutarlılık bulguları Cronbach alfa kat sayısı ile incelenmiştir. Ölçeğin toplam Cronbach alfa kat sayısı 0.86 olarak saptanmıştır. Ölçeğin madde toplam puan korelasyonları 0.27-0.65 arasında değişmektedir. Hiçbir maddenin silinmesi Cronbach alfa katsayısını yükseltmediği için herhangi bir madde ölçekten çıkarılmamıştır. Ölçeğin zamana karşı değişmezliğini belirlemek için test-tekrar test yapılmıştır. Ölçeğin birinci ve ikinci uygulama puanları arasındaki ilişkiye ait korelasyon değeri r=0.944 olup p<0.001 önem düzeyinde anlamlı olduğu bulunmuştur.

Ölçek toplam 20 maddeden oluşmaktadır.
1. Bebeğimi emzirirken karşılaştığım sorunlarla ilgili gereksinim duyduğum bilgiyi bulabilirim.
2. Bebeğimi emzirirken bilmem gereken şeyleri öğrenebilirim.

Derecelendirme: 
5’li likert
İletişim: