Doğayla İlişkili Olma (DİO-6) Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sarıçam, H., Şahin, S. H., & Soyuçok, E. (2015). Doğayla ilişkili olma ile depresyon, anksiyete ve stres arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, 4, 38-57. Doi: 10.17360/UHPPD.2015414021

Sorumlu Yazar: 
Hakan Sarıçam
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliği için ilk çalışmada 120 eğitim fakültesi öğrencisinden elde edilen verilerin faktör analizine uygunluğunu tespit etmek amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı hesaplanmış ve Barlett Spehericity testi yapılmıştır. Verilerin faktör analizine uygunluğu için KMO .60’dan yüksek ve Barlett testinin anlamlı çıkması gerekmektedir (Büyüköztürk, Akgün, Kahveci, ve Demirel, 2004). Yapılan analiz sonucu KMO örneklem uygunluk katsayısı .89, Bartlett Sphericity testi χ2 değeri 305.425 (p<.001, sd=15) bulunmuştur. Ölçeğin yetişkinlerden oluşan çalışma grubunda faktör yapısını ortaya koymak üzere açıklayıcı faktör analizi (AFA) yapılmıştır. Yatay eksen (Scree Plot) grafiğinde ölçeğin tek boyutlu olduğu gözlenmiştir. AFA yapılırken maddeler serbest bırakılmış ve özdeğeri 1’in üzerinde tek faktörlü yapı toplam varyansın %60.96’sını açıkladığı gözlenmiştir. DİO-6’ya ilişkin yapılan DFA sonucu 6 madde tek boyutlu modelin uyum indeksleri incelenmiş ve minimum ki-kare değerinin [χ2=11.83, sd=6 (χ2/sd=1.97, p=0.00) anlamlı olduğu görülmüştür. Uyum indeksi değerleri ise RMSEA=.035, GFI=.96, AGFI=.96, CFI=.97, NFI=.96, NNFI=.97, RFI=.97, IFI=.96, SRMR=.04, PGFI=.95 ve PNFI=.97 olarak bulunmuştur. Ölçeğin benzer ölçek geçerliği çalışmasında Doğayla İlişkili Olma Ölçeği-6 ile Doğayla İlişkili Olma Ölçeği-21 arasında korelasyon değeri r= .76 bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik çalışmalarında Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı tüm maddeler için .89 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca aynı çalışma grubundan 62 öğrenciye 18 gün aralıklı yapılan çalışma sonucunda test-tekrar test korelasyon katsayısı ölçeği bütünü için r= .88 olarak hesaplanmıştır.

1.Bir tatil yeri seçmek istesem idealim uzaklardaki ıssız, vahşi doğa olurdu.
4.Nerede olursam olayım, vahşi (doğal) hayata özen gösteririm.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Kesinlikle katılmıyorum, 2= Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5= Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: