Doğayla İlişki Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çakır, B., Karaarslan, G., Şahin, E., & Ertepınar, H. (2015). Adaptation of Nature Relatedness Scale to Turkish. Elementary Education Online, 14(4), 1370-1383. doi: http://dx.doi.org/10.17051/io.2015.95299

Sorumlu Yazar: 
Birgül Çakır
Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizi sonuçları ölçeğin 3 boyutta %44,71 varyans açıkladığını ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) sonucunda üç boyutlu bu yapının iyi uyum verdiği bulunmuştur (RMSEA= 0,078; CFI= 0,94; GFI= 0,87; X2 /sd= 4,78).

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik analizi sonucunda iç tutarlılık katsayısının 0,88 olduğu bulunmuştur. Ölçeğin Dİ-özbenlik boyutu için iç tutarlılık katsayısı 0,87; Dİ-perspektif ve Dİ-deneyim boyutları için sırasıyla 0,74 ve 0,73 bulunmuştur.

21 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert tipi derecelendirme (5=Kesinlikle Katılıyorum, 4=Katılıyorum, 3=Kararsızım, 2=Katılmıyorum, 1=Kesinlikle Katılmıyorum)
İletişim: