Deri Kanseri İlişkili Yaşam Kalitesi Ölçeği (DKYKÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karakök Güngör, H. (2016). Metastaz yapmamış melonama ve melonama dışı deri kanserleri için geliştirilmiş olan Deri Kanseri İlişkili Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin (DKYKÖ) Türkçe geçerlilik ve güvenirliğinin araştırılması (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Hilayda Karakök Güngör
Geçerlik: 

Çalışma kapsamında, 10 madde, referans makalede yer alan tek faktörlü yapıya uygunluğu açısından DFA ile değerlendirilmiştir. Uyum istatistiklerine göre DKYKÖ’nin Türkçe formunun tek faktörlü yapıya uygun olduğu belirlenmiştir. Maddelerin çoğunun 0.40 ve üzerinde faktör yüklerine sahip olduğu görülmüştür. Modele uyum, KUİ=0.952, TLI= 0.938 ve YHKOK=0.102 değerleri ile yeterli bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizleri ile 3 numaralı soru maddesinin faktör
yükünün 0,372 olduğu gözlenmiştir. Bu sonuç, ölçeğin bu maddesinin YK ölçmede başarılı olmadığını göstermektedir.

Güvenirlik: 

Geçerlilik değerlendirmesi sonunda, iç tutarlığın tahmini olarak Cronbach’ın a katsayısı hesaplanmıştır [103]. Cronbach a katsayısı, veri setinde eksik gözlem olmadığı durumda elde edilebilirken; grup düzeyinde değerlendirme yapmada 0.70 değeri kabul edilebilir en küçük değerdir. Bu çalışmada güvenilirlik analizleri için 30 hastada test tekrar test uygulanarak elde edilen toplam puanlar sınıfiçi korelasyon katsayısı ile (%95 güven aralığı) hesaplanmıştır.

10 madde
Son bir hafta boyunca, deri kanserinizin tekrar etme ihtimaliyle ilgili ne kadar endişelendiniz?
Son bir hafta boyunca, deri kanseriniz veya tedavisi ile ilgili olarak, doktorunuz veya hemşirenizden ne kadar rahatlatılma ihtiyacı hissettiniz?

Derecelendirme: 
4’lü Likert (0= hiç – 3= çok fazla)
İletişim: