Diyabette Problem Alanları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Elkoca, A. (2010). Tip 2 diyabetli hastaların hastalığa karşı tutumları ve problem alanları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstisüsü, Erzurum.

Sorumlu Yazar: 
Ayşe Elkoca
Geçerlik: 

Kaiser Mayer Olkin Measure of Sampling Adequecy (örneklerin yeterliliği) test sonucu 0.797 ve Barlett’s Test of Speharicity Analizi (örneklerin sınama büyüklüğü) test sonucu 1064.160 olarak saptanmış olup her iki test sonucunda p < 0.001 önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.88 olarak tespit edilmiştir

Derecelendirme: 
İletişim: