Diyabet Öz Bakım Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karakurt, P. (2008).Tip 2 diyabetli hastalara verilen eğitimin öz-bakım üzerine etkisi. (Doktora tezi). Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Sorumlu Yazar: 
Papatya KARAKURT
Geçerlik: 

Ölçekte yer alan her bir sorunun korelasyon değerleri 0.36 ile 1.00 arasında değişmekte olup; ölçeğin toplam korelasyon değeri 0.96 olarak bulunmuştu

Güvenirlik: 

DÖBÖ’nin madde toplam puan korelasyon kat sayılarının r=-02 ile r=56 arasında olduğu belirlenmiştir Ölçeğin toplam Cronbach α katsayısının =0.81 olarak çok yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır

ölçek 35 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
4’lü likert tip(1= hiçbir zaman – 4= her zaman)