DISABKIDS Astım ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özdemir Deniz, P. (2021), Çocuk ve ergenlerde DISABKIDS astım modülünün geçerlilik ve güvenilirliği, astım yönetiminde video eğitiminin yaşam kalitesi üzerine etkisi, ( Tıpta uzmanlık tezi). Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi.

Sorumlu Yazar: 
Pınar ÖZDEMİR DENİZ
Geçerlik: 

Ölçeğin iki boyutunda taban ve tavan etkileri <%10’dur. AFA için KMO 0,76, Barlett küresellik testi p<0,001’dir; özdeğeri>1, kümülatif varyansı %62,8 olan iki faktörlü yapı saptanmıştır. Uyum göstergeleri (Χ2 =2,05, RMSEA=0,09; GFI=0,90; CFI=0,93; SRMR=0,06) kabul edilebilir sınırlardadır. DFA ile belirlenen faktörler birleşim ve ayrışım geçerliliği kriterlerini sağlamaktadır (CR>0,70, AVE>0,5 ve AVE>MSV, AVE>ASV)

Güvenirlik: 

Cronbach alfa değeri etki boyutunda 0,84, endişe boyutunda 0,85, toplamda 0,86’dır. DISABKIDS astım modülü ile
eş zamanlı uygulanan AÇYKÖ puanları arasında olumlu yönde, güçlü düzeyde, anlamlı korelasyon vardır (r=0,550,
p<0,001). Spearman-Brown değeri 0,82, Guttman Split-half değeri 0,80 bulunmuştur.

Derecelendirme: 
1=Hiç, 2= Nadiren, 3= Oldukça sık, 4= Çok sık, 5= Her zaman
İletişim: