Diş Hekimliği Korkusu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

İnanç, B. Y., Çelik, M. ve Görgün, H. (2003). Diş Hekimliği Korkusu Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,1(1), 43-51.

Sorumlu Yazar: 
Banu Yazgan İnanç
Geçerlik: 

Yapı geçerliği için temel bileşenler faktör analizi uygulanmıştır.Ölçeğin benzer ölçekler geçerliği için Corah’ın Diş Hekimliği Kaygısı Ölçeği kullanılmıştır (CDAS). Diş Hekimliği Korkusu Ölçeği ile CDAS’nin toplam puanları arasındaki korelasyon .53 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlığını saptamak amacıyla hesaplanan Cronbach Alfa katsayısı .90, test yarılama tekniği
ile elde edilen iki yarım güvenirlik katsayısı .88 olarak belirlenmiştir. Madde toplam korelasyonları ise . 54 ve .71 arasında değişmektedir. Tüm bu değerler DKÖ’nün yüksek güvenirlik düzeyine sahip olduğunu düşündürmektedir.

Ölçek 12 maddeden oluşmaktadır ve tek boyutludur.

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1=hiç bana uymuyor – 4= tamamen bana uyuyor)
İletişim: