Dini Dünya Görüşleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kuşat, A., & Bulut, M. B. (2016). Dini dünya görüşleri ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(43), 2502-2509.

Sorumlu Yazar: 
Ali Kuşat
Geçerlik: 

DFA sonuçlarına göre χ2/df= 2,26; CFI= ,945 ve RMSEA= ,065 olarak saptanmıştır.

Güvenirlik: 

Bu çalışmada ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı .93 olarak tespit edilmiştir.

7 alt boyut ve toplamda 19 madde vardır.
1.Kutsal kitabımda geçen bilgilerin doğru olduğuna inanırım.
2.Ahlaki değerlerimin kaynağı dinimdir.
3.Dünyadaki amacım Tanrı’nın isteği doğrultusunda yaşamaktır.
4.Dini önderlerim dünya hakkında bana önemli bilgiler verirler.
5.Hayatımı dinimin emrettiği şekilde yaşamaya çalışıyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum-5 tamamen katılıyorum)
İletişim: